Chronology of Mayors

Moldashev Bolat Ganiyatovich
1991
Dzhakupov Kabibulla Kabenovich
1989-1993
Ashigaliyev Kataula Miraliyevich
1993-1994
Rakhimberdin Oleg Ivanovich
1994-1999
Mukataev Veniamin Kadyrovich
1999-2005
Mutashev Sagynbek Khaidarovich
2005-2008
Urazov Samigolla Khamzayevich
2008-2012
Shakimov Bolat Adietovich
2012-2013
Kulginov Altay Seidirovich
2013-2016
Turegaliyev Nariman Turegaliyevich
2016-2017
Mukayev Murat Rakhmetovich
2017