The city management

 1

Bekzhan Tokzhanov Nurlanovich

Deputy mayor of Uralsk

 

Biography

 

Dolya Sergey Evgenievich

Deputy mayor of Uralsk

Biography

 

Yerbolat Karimov Nurlanovich

Chief of staff of the akim of Uralsk

Biography