The city management

 

1

Bekzhan Tokzhanov Nurlanovich

Deputy mayor of Uralsk

 

Biography