Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға рұқсатнама алу

Ол үшін Сізге төмендегі құжаттар қажет:

Елді мекенде сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға ниеті бар тұлға жергілікті атқарушы органға осы Ережеге қосымшада белгіленген нысан бойынша жазбаша өтініш жібереді.

Рұқсат алуға арналған өтінішке: 
1) жер учаскесіне немесе сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға арналған объектіге құқық белгілейтін құжаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі не өтініш беруші сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру ұсынылатын объектінің меншік иесімен (меншік иелерімен), кондоминиум объектісін басқару органымен немесе өзге де заттық құқықтарға ие тұлғалармен жасалған сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыру туралы шарттар; 
2) сыртқы (көрнекі) жарнама объектісінің, сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру ұсынылған объектінің күндізгі және түнгі бейнесін қамтитын нобай, сыртқы (көрнекі) жарнама объектісінің жұмыс істеуін инженерлік қамтамасыз ету жөніндегі шешім;
3) елді мекенде сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға ниеті бар тұлғаның өкілі жүгінген кезде уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжат және өкілдік етуге құзыреттілігін куәландыратын құжат қоса беріледі.

Қосымша:

_____________________________________________________
(жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі) 
_____________________________________________________
(басшының Т.А.Ә.)                  
_____________________________________________________
(жеке тұлғаның Т.А.Ә., байланыс телефоны, мекенжайы  
_____________________________________________________
не заңды тұлғаның толық атауы)            
_____________________________________________________
(жеке (ЖСН) немесе заңды (БСН) тұлғалардың жеке басын
_____________________________________________________
куәландыратын құжаттардың деректемелері,       
_____________________________________________________
байланыс телефоны, мекенжайы)          

ӨТІНІШ

      Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін
орналастыруға рұқсат беруіңізді сұраймын.

      Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісінің түрі ___________________;
      Жарнама объектісінің ұзындығы ________________________________;
      Жарнама объектісінің ені _____________________________________;
      Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыру көзделген
мекенжайы __________________________________________________________;
      Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісі орналастырылатын жерді
таңдаудың негіздемесі _______________________________________________
_____________________________________________________________________
      Меншік құқығындағы немесе бір жылдан астам жалдаудағы жер
учаскелері немесе объектілері үшін:
      Кадастрлық нөмірі _____________________________________________
      Бір жылдан кем жалдаудағы жер учаскелері немесе объектілері
үшін:
      Жалға алу шартының нөмірі _____________________________________

Күні _______      Алушы _____________________________________________
                        (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты немесе
                        _____________________________________________
                            заңды тұлғаның не уәкілетті тұлғаның
                        _____________________________________________
                                        атауы, қолы

Приложение

______________________________________ 
(структурное подразделение 
местного исполнительного органа)
______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)     
от ____________________________________
(Ф.И.О. физического лица, контактный
______________________________________
телефон, адрес либо полное наименование
______________________________________
юридического лица) (реквизиты документа,
______________________________________
удостоверяющего личность физического
______________________________________
(ИИН) или юридического лица (БИН), 
______________________________________
контактный телефон, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

      Прошу выдать разрешение на размещение объекта наружной
(визуальной) рекламы в населенных пунктах.
      Вид объекта наружной (визуальной) рекламы ____________________;
      Длина объекта рекламы ________________________________________;
      Ширина объекта рекламы _______________________________________;
      Адрес предполагаемого местоположения объекта наружной (визуальной) рекламы
___________________________________________________________________;
      Обоснование выбора места размещения объекта наружной (визуальной) рекламы ________________________________________________
____________________________________________________________ 
      Для земельных участков или объектов, которые находятся на праве
собственности или в аренде свыше одного года:
      Кадастровый номер _____________________
      Для земельных участков или объектов, которые находятся в аренде
меньше одного года:
      Номер договора аренды __________________

      Дата _______           Получатель _____________________________
                              (фамилия, имя, отчество физического или
                                   __________________________________
                                  наименование юридического лица либо
                                   __________________________________
                                     уполномоченного лица, подпись)

Егер Өз сұрағыңызға жауап таба алмасаңыз бізге жазыңыз